check

<-
november - 2022
#zomadiwodovrzaWeek WeekendMidweek
44  1
€ 20,00
2
€ 20,00
3
€ 20,00
4
€ 20,00
5
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
456
€ 20,00
7
€ 20,00
8
€ 20,00
9
€ 20,00
10
€ 20,00
11
€ 20,00
12
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
4613
€ 20,00
14
€ 20,00
15
€ 20,00
16
€ 20,00
17
€ 20,00
18
€ 20,00
19
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
4720
€ 20,00
21
€ 20,00
22
€ 20,00
23
€ 20,00
24
€ 20,00
25
€ 20,00
26
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
4827
€ 20,00
28
€ 20,00
29
€ 20,00
30
€ 20,00
 
31
€ 20,00
   geboekt  gereserveerd
december - 2022
#zomadiwodovrzaWeek WeekendMidweek
48  1
€ 20,00
2
€ 20,00
3
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
494
€ 20,00
5
€ 20,00
6
€ 20,00
7
€ 20,00
8
€ 20,00
9
€ 20,00
10
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
5011
€ 20,00
12
€ 20,00
13
€ 20,00
14
€ 20,00
15
€ 20,00
16
€ 20,00
17
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
5118
€ 20,00
19
€ 20,00
20
€ 20,00
21
€ 20,00
22
€ 20,00
23
€ 20,00
24
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
5225
€ 20,00
26
€ 20,00
27
€ 20,00
28
€ 20,00
29
€ 20,00
30
€ 20,00
31
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
32
€ 20,00
   geboekt  gereserveerd
januari - 2023
->
#zomadiwodovrzaWeek WeekendMidweek
11
€ 20,00
2
€ 20,00
3
€ 20,00
4
€ 20,00
5
€ 20,00
6
€ 20,00
7
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
28
€ 20,00
9
€ 20,00
10
€ 20,00
11
€ 20,00
12
€ 20,00
13
€ 20,00
14
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
315
€ 20,00
16
€ 20,00
17
€ 20,00
18
€ 20,00
19
€ 20,00
20
€ 20,00
21
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
422
€ 20,00
23
€ 20,00
24
€ 20,00
25
€ 20,00
26
€ 20,00
27
€ 20,00
28
€ 20,00
€ 0,00€ 0,00€ 0,00
529
€ 20,00
30
€ 20,00
31
€ 20,00
 
32
€ 20,00
   geboekt  gereserveerd